Stav: Zrušená

Serverový čas: 06.02.2023 01:15

Karta obstarávania #10410/2022/ODDVO
Dodávka zemného plynu

Informácie

ID zákazky
33390
Názov predmetu
Dodávka zemného plynu
Číslo spisu
10410/2022/ODDVO
Číslo z vestníka EU
2022/S 207-589686
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
499 255,94 EUR
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku od odberných miest. Z dôvodu potreby zabezpečenia komplexnej služby, verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti. Nerozdelenie predmetu zákazky na časti negatívne neovplyvňuje hospodársku súťaž vzhľadom k tomu, že položky predmetu zákazky sú bežné a voľne dostupné na trhu a na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré sú schopné dodať celý predmet zákazky ako celok.

Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.


Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti a na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov, ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by bolo umožnené uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný.

Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku od odberných miest verejného obstarávateľa bližšie identifikovaných v bode 4.1 časti A. Súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ požaduje dodávku zemného plynu v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, v súlade s platnými právnymi predpismi SR vzťahujúcimi sa na predmet zákazky a pri dodržaní technických podmienok a poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.

Predpokladaný celkový odber zemného plynu za jeden kalendárny rok, t. j. od 01.01.2023 00:00 hod. do 31.12.2023 do 00:00 hod. je 2 340,000 MWh.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.11.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.11.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty