Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.04.2024 18:38

Karta obstarávania #VS 48
Akumulácia tepelnej energie v závode Košice

Informácie

ID zákazky
33710
Názov predmetu
Akumulácia tepelnej energie v závode Košice
Číslo spisu
VS 48
Číslo z vestníka VO
46305-MSP
Číslo z vestníka EU
2022/S 211-608895
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
8 629 940,73 EUR
Hlavný CPV
45247270-3 - Výstavba nádrží
Doplňujúci CPV
45223000-6 - Stavebné práce na stavebných konštrukciách
45255400-3 - Montážne práce
45232220-0 - Stavebné práce na rozvodniach
45317300-5 - Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch
45223100-7 - Montáž kovových konštrukcií
45111300-1 - Demontážne práce
71323000-8 - Inžinierske projektovanie pre priemyselné procesy a výrobu
71000000-8 - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia diela: Akumulácia tepelnej energie. Pod uskutočnením stavby sa rozumejú všetky práce a dodávky potrebné na korektnú, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku novo inštalovaných zariadení v rozsahu: projektové a inžinierske činnosti; dodávka a montáž technológie vrátane všetkých pripojení; demontáž častí zariadení súvisiacich s rekonštrukciou; stavebné a búracie práce; odskúšanie a uvedenie do prevádzky.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto zákazke.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.11.2022 15:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
01.12.2022 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MH Teplárenský holding, a.s.
Adresa
Turbínová 3
Bratislava
831 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Marta Lumtzer
lumtzer_marta@teko.sk
+421 556192135

Dokumenty