Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.02.2023 00:33

Karta obstarávania #UNLP-2022-23/1NZ-VS
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a služby spojené s ich dodávkou

Informácie

ID zákazky
34209
Názov predmetu
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a služby spojené s ich dodávkou
Číslo spisu
UNLP-2022-23/1NZ-VS
Číslo z vestníka VO
č.244/2022 zo dňa 15.11.2022, 47752-MST
Číslo z vestníka EU
2022/S 219-629217 zo dňa 14.11.2022
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
794 257,2500 EUR
Hlavný CPV
24111500-0 - Lekárske plyny
Doplňujúci CPV
24110000-8 - Technické plyny
24111000-5 - Vodík, argón, vzácne plyny, dusík a kyslík
24111100-6 - Argón
24111300-8 - Hélium
24111800-3 - Kvapalný dusík
24112100-3 - Oxid uhličitý
24113000-9 - Kvapalný a stlačený vzduch
24321115-9 - Acetylén
44611100-7 - Tlakové fľaše na vzduch
44611110-0 - Tlakové fľaše na stlačený vzduch
44612000-3 - Kontajnery na skvapalnené plyny
44612100-4 - Tlakové fľaše na plyn
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom obstarania je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach a do zásobníkov a dodanie kvapalného dusíka do dewarových nádob, v predpokladaných objemoch a množstvách pre zabezpečenie potrieb Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Neoddeliteľnou súčasťou dodania predmetu zákazky je poskytnutie komplexných služieb, t.j. doprava do a z miesta dodania predmetu zákazky, v súvislosti s dopravou do a z miesta, je uchádzač povinný vykonávať činnosti a poskytovať služby súvisiace s prepravou nebezpečného materiálu, za ktorý mu prináleží ADR poplatok, nájom tlakových (oceľových) fliaš, dodávka a inštalácia zásobníkov v mieste dodania (pracoviská verejného obstarávateľa na Rastislavovej43, 04190 Košice a Tr. SNP 1, 040 11 Košice) a ich nájom verejnému obstarávateľovi, pripojenie na tlakové rozvody, poučenie a zaškolenie obsluhy v nevyhnutnom rozsahu, výkon aplikačného technika a všetky ostatné služby, ktoré sú nevyhnutné pre riadne plnenie. Podrobné vymedzenie predmetu obstarania resp. jednotlivých častí predmetu obstarania, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa pre časti predmetu zákazky, tvorí samostatnú časť C. Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch a všetky ostatné dokumenty v rámci predmetného verejného obstarávania.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
21.12.2022 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant

frantiska.sovariova@unlp.sk
+421 556153153
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1295/zakazky

Dokumenty

časť I.: Dodanie medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach a do zásobníkov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
749 417,2500 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
24111500-0 - Lekárske plyny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť II. Dodanie kvapalného dusíka

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
44 840,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
24111500-0 - Lekárske plyny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody