Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.02.2024 00:37

Karta obstarávania #3/JESS/2022
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom_JESS

Informácie

ID zákazky
34322
Názov predmetu
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom_JESS
Číslo spisu
3/JESS/2022
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
8 140 070,00 EUR
Hlavný CPV
42993000-3 - Stroje pre chemický priemysel
Doplňujúci CPV
42120000-6 - Čerpadlá a kompresory
42510000-4 - Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace zariadenia a filtračné stroje
51000000-9 - Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)
38540000-2 - Testovacie a meracie stroje a prístroje
71321000-4 - Inžinierske projektovanie mechanických a elektrických inštalácií budov
79421200-3 - Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce
45311200-2 - Elektroinštalačné práce v neobytných budovách
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka technológie pre decentralizovanú výrobu zeleného vodíka elektrolýzou vrátane činností spojených s umiestnením a montážou tovaru. Ide najmä o výrobné technológie podľa výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2022-74. Vodík primárne slúži ako bezemisné palivo pre autobusovú dopravu v Trnave a blízkom okolí. Technologické zariadenia pozostávajú z výrobných zariadení, medziskladových zariadení a nevyhnutnej čerpacej infraštruktúry bezemisnej energie.
Predmetom zákazky je dodávka technického riešenia a zariadení, kde navrhovateľ poskytne technické riešenie vrátane 5 ročnej záruky na dielo. Súčasťou predmetu zákazky je napojenie všetkých technologických prvkov na inžinierske siete a realizácia potrebných podporných súčastí a systémov.
Predmet zákazky sa bude odovzdávať ako kompletné technické riešenie, vrátane potrebnej dokumentácie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
21.12.2022 10:10:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.
Adresa
Tomášikova 22
Bratislava
82102, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Kavčiakova
kavciakova.jana@jess.sk
+421 905377496

Dokumenty