Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.02.2020 09:41

Karta obstarávania #OB19MIL13
Nové polyfunkčné cetrum Obce Miloslavov

Informácie

ID zákazky
3436
Názov predmetu
Nové polyfunkčné cetrum Obce Miloslavov
Číslo spisu VO
OB19MIL13
Číslo z vestníka VO
N/A
Číslo z vestníka EU
N/A
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
53 750,00 EUR
Hlavný CPV
71400000-2 - Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) a architektonické služby
Doplňujúci CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Zámerom a účelom súťaže návrhov ( ďalej len „súťaž“ ) je nájsť najvhodnejšie riešenie predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach.
Cieľom súťaže je výber zhotoviteľa urbanistickej štúdie (ďalej aj „UŠ“) v zmysle § 3 Vyhlášky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie.
Účelom urbanistickej štúdie je, že bude slúžiť ako územnoplánovací podklad, ktorý bude po schválení zapracovaný do zadania pripravovaných „Zmien a doplnkov územného plánu Obce Miloslavov“. Obec Miloslavov pripravuje obstarávanie „zmien a doplnkov územného plánu“ s hlavným zámerom doplniť funkčné plochy s cieľom spojiť obidve časti obce a v rámci týchto plôch riešiť nové polyfunkčné centrum sídla. Urbanistická štúdia by mala preukázať plošné nároky polyfunkčného centra, komplexne overiť a vyriešiť možnosti jeho situovania v optimálnych urbanistických vzťahoch na obidve časti obce respektíve na jednu z nich.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk - Ponuky (1.kolo)
17.06.2019 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Miloslavov
Adresa
Miloslavov 181
Miloslavov
90042, Slovenská republika
Procesný garant
Branislav Šarmír
sarmir@obstarame.sk
+421 903299288
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4141

Dokumenty