Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.02.2023 17:46

Karta obstarávania #10646/2022/ODDVO
Dodávka elektriny pre Úrad BBSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

Informácie

ID zákazky
34380
Názov predmetu
Dodávka elektriny pre Úrad BBSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK
Číslo spisu
10646/2022/ODDVO
Číslo z vestníka VO
47998 - MST, Vestník č. 246/2022 z 18.11.2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 221-636457
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
6 978 542,01 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku od odberných miest. Z dôvodu potreby zabezpečenia komplexnej služby, verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti. Nerozdelenie predmetu zákazky na časti negatívne neovplyvňuje hospodársku súťaž vzhľadom k tomu, že položky predmetu zákazky sú bežné a voľne dostupné na trhu a na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré sú schopné dodať celý predmet zákazky ako celok.

Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti a na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov, ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by bolo umožnené uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný.

Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka elektriny (elektrickej energie) pre Úrad BBSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Odôvodnenie zrýchleného konania:
Verejný obstarávateľ rozhodol o skrátení lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 66 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní na 15 dní z dôvodu existencie naliehavej situácie, pričom konštatuje, že v tomto prípade ide o mimoriadnu naliehavosť spôsobenú udalosťami, ktoré verejný obstarávateľ síce predvídal, ale zároveň za vznik týchto udalostí nemôže. Naliehavú situáciu spôsobila súhra viacerých udalostí, v prvom rade ide o anomálie na komoditnom trhu s elektrinou, kde sme boli v roku 2021, ale najmä v priebehu roka 2022 svedkami bezprecedentného rastu cien spojeného s neschopnosťou trhovo slabších dodávateľov dodávať komodity za ceny zazmluvnené v období pred predmetným nárastom. Zároveň, do dňa vyhlásenia toho verejného obstarávania, nie je legislatívne ukotvený mechanizmus refundácií nákladov za energie zo strany štátu resp. Európskej komisie a zároveň nie sú známe finančné dopady legislatívnych zmien na vnútroštátnej úrovni na rozpočty samospráv v nasledujúcom roku. Z uvedených dôvodov bol verejný obstarávateľ nútený do posledného momentu čakať s optimálnym nastavením verejného obstarávania tak, aby v čo najvyššej miere eliminoval svoje najmä rozpočtové riziká plynúce z násobne zvýšených cien energií. Verejný obstarávateľ zároveň konštatuje, že skrátením lehoty na predkladanie ponúk neobmedzuje hospodársku súťaž, v prípade elektrickej energie je lehota 15 dní na predloženie ponuky dostatočná, v prípade súkromného sektora je bežnou praxou, že sa tieto komodity nakupujú v priebehu jednotiek dní a niekedy až hodín.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.11.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
29.11.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Marta Juríčková
marta.jurickova@bbsk.sk
+421 940608017

Dokumenty