Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 10:09

Karta obstarávania #28/1701/2022
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

Informácie

ID zákazky
34529
Názov predmetu
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi
Číslo spisu
28/1701/2022
Číslo z vestníka VO
48442 -WNS
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
30 460,00 EUR
Hlavný CPV
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je odber, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) počas obdobia 24 mesiacov:
- z čistenia dažďových vpustí v správe MČ Bratislava – Petržalka bez prepravy, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v znení neskorších predpisov, z prevádzky ul. Ondreja Štefanka 6, Bratislava zaradeného podľa Katalógu odpadov do skupiny 20 03
- odpady z čistenia parkovísk v správe MČ Bratislava – Petržalka bez prepravy, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v znení neskorších predpisov, z prevádzky ul. Ondreja Štefanka 6, Bratislava zaradeného podľa Katalógu odpadov do skupiny 20 02
- 20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie 150 t
- 20 02 01 Biologicky rozložiteľné odpady (tráva, lístie) 200 t
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu musí byť v súlade so zákonom č.79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov , tak aby pri nakladaní s odpadom bolo postupované v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva
Verejný obstarávateľ z časových dôvodov (zákonom vymedzený pracovný čas šoférov), finančných (všetky náklady súvisiace s prepravou odpadu) a ekologických dopadov (zvýšenie uhlíkovej stopy, zvýšenie spotreby nafty za každé zberové vozidlo prepravujúce odpad určitú vzdialenosť a s tým súvisiace dočasné zaťaženie regionálnych ciest a zníženie priepustnosti ciest) sa rozhodol určiť maximálnu akceptovateľnú vzdialenosť z MČ Bratislava- Petržalka pre cestu tam a 35 km pre cestu späť 35 km.

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia:
a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmet zákazky.
b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosť podľa § 34 ZVO:
a) Zmluva s Hlavným mestom SR na vykonávanie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania komunálneho odpadu, drobných stavebných odpadov a biologicky rozložiteľného odpadu na území hlavného mesta v zmysle § 81 ods. 13 zákona o odpadoch
b) doklad o prevádzkovaní vlastného zariadenia na zhodnocovanie odpadu alebo zmluvu s iným prevádzkovateľom takéhoto zariadenia, v závislosti od ponúkaného spôsobu nakladania s odpadom,
c) maximálna vzdialenosť zariadenia na zhodnocovanie odpadu 35 km od oddelenia správy verejných priestranstiev, Ondreja Štefanka 2, 851 01 Bratislava
Splnenie podmienok účasti uchádzač preukazuje čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou prílohy č. 1 výzvy. Úspešný uchádzač je povinný predložiť doklady nahradené čestným vyhlásením.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 249/2022 pod číslom 48442 -WNS dňa 23.11.2022

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.12.2022 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.12.2022 11:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Zdenka Bothová
zdenka795@gmail.com
+421 947487247

Dokumenty