Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 05:53

Karta obstarávania #MK/A/2019/12842
Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice“

Informácie

ID zákazky
3459
Názov predmetu
Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice“
Číslo spisu
MK/A/2019/12842
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 109,86 EUR
Hlavný CPV
45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Projekt je zameraný na stavebno – technické úpravy priestorov pre zriadenie jednej odbornej učebne – jazykovej učebne, za účelom zvýšenia jazykových zručností žiakov ZŠ Bruselská, Košice.

Stavebno-technické úpravy musia byť zrealizované v zmysle a rozsahu spracovanej realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná autorizovaným stavebným inžinierom.
V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je predmet zákazky definovaný v rozpore s § 42 ods.3 Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (uvedením konkrétneho názvu výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby), uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej položky (ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami ako je požiadavka podľa opisu).
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 3 Výzvy - projektová dokumentácia stavby vrátane výkazu výmer.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Cenu v systéme je potrebné uvádzať ako cenu bez DPH, sadzbu DPH a cenu s DPH (odporúčame cenu s DPH dať prepočítať systémom). Cenu vo výkaze výmer je potrebné uvádzať podľa pripraveného výkazu výmer.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.05.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Dokumenty