Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.02.2023 17:33

Karta obstarávania #10634/2022/ODDVO
Výkon stavebného dozoru pre stavbu: „Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever-Breznica“

Informácie

ID zákazky
34837
Názov predmetu
Výkon stavebného dozoru pre stavbu: „Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever-Breznica“
Číslo spisu
10634/2022/ODDVO
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
21 640,00 EUR
Hlavný CPV
71520000-9 - Stavebný dozor
Doplňujúci CPV
71315300-2 - Služby stavebného dozoru
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb výkonu stavebného dozoru (SD) k stavbe s názvom:
„Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever“, Most Železná Breznica ev.č. 2441-04, Most Železná Breznica ev.č. 2441-05, Most Železná Breznica ev.č. 2441-07, Most Breziny ev.č. 2447-01, podľa projektovej dokumentácie, ktorá je voľne prístupná a zverejnená na nasledovnej URL adrese elektronického systému JOSEPHINE:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/30626/summary

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.11.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.11.2022 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Silvia Luptáková
silvia.luptakova@bbsk.sk
+421 947903561

Dokumenty