Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 19:08

Karta obstarávania #6/2022/DPI
Odvodnenie cesty Nová osada

Informácie

ID zákazky
34873
Názov predmetu
Odvodnenie cesty Nová osada
Číslo spisu
6/2022/DPI
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
11 167,27 EUR
Hlavný CPV
45232450-1 - Odvodňovacie stavebné práce
Doplňujúci CPV
45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je: Odvodnenie cesty Nová osada-BG žľab v zmysle špecifikácie uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.12.2022 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.12.2022 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Daniel Pindeš
pindes@msunitra.sk
+421 377336258

Dokumenty