Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.02.2023 00:38

Karta obstarávania #2804
Kompostovateľné vrecká 240l

Informácie

ID zákazky
34902
Názov predmetu
Kompostovateľné vrecká 240l
Číslo spisu
2804
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
0,950 EUR
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka kompostovateľných vriec na zbernú nádobu v objeme 240 litrov, biologicky rozložiteľné – 100% prírodný materiál v počte min. 24 500 kusov, na zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov zo zberných nádob v objeme 240 l umiestnených v stojiskách zberných nádob v zmysle špecifikácie sprístupnenej v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ vyhlasuje toto verejné obstarávanie s prívlastkom zelené, nakoľko spĺňa nasledovné aspekty zeleného verejného obstarávania podľa § 2 písm. q) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:
- predchádzania vzniku odpadov alebo znižovania množstva vzniknutých odpadov,
- zhodnocovania alebo recyklácie využívaných materiálov

Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
08.12.2022 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty