Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.06.2024 21:37

Karta obstarávania #37/1701/2022
Asfaltová modifikovaná zálievka za tepla typu N2 MOZAL TS /PO13 a studená asfaltová obalová zmes pre opravy ciest ROADBIT alebo ekvivalent s dopravou

Informácie

ID zákazky
34941
Názov predmetu
Asfaltová modifikovaná zálievka za tepla typu N2 MOZAL TS /PO13 a studená asfaltová obalová zmes pre opravy ciest ROADBIT alebo ekvivalent s dopravou
Číslo spisu
37/1701/2022
Číslo z vestníka VO
51152-WNT
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
82 300,00 EUR
Hlavný CPV
44113620-7 - Asfalt
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je rámcová dohoda na odber
1. Asfaltovej modifikovanej zálievka za tepla typu N2 MOZAL TS /PO13 alebo ekvivalent s dopravou v množstve 10,4 ton
2. Studenej asfaltovej obalovej zmesi pre opravy ciest ROADBIT alebo ekvivalent s dopravou v množstve 300 ton

1. Asfaltová modifikovaná zálievka za tepla typu N2 MOZAL TS /PO13 alebo ekvivalent s dopravou
Popis predmetu zákazky :
Asfaltová modifikovaná zálievka, vyrobená z ropného asfaltu, termoplastického kaučuku a prísady k zlepšeniu tepelnej a oxidačnej stálosti. Je určená k zalievaniu škár cementobetónových vozoviek a plôch s praktickou ťažnosťou ± 10% ( maximálna možná hodnota ťahovej deformácie, ktorú je zálievka schopná prenášať počas celej životnosti škároveho systému v teplotnom rozpätí -30°C až +60°C

Technické parametre:
Balenie: Papierový obal 13 kg
Farba: čierna
Počiatočný bod varu a v rozmedzí bodu varu: > 308°C
Bod mäknutia : nad 90°C
Hustota: 1 000 kg/m3 pri 15°C
Viskozita pri 150°C: 750 až 4700mPa s
Základná charekteristika Vlastnosti Harmonizovaná technická špecifikácia
Bod mäknutia ≥ 90 °C EN 14188 - 1: 2006
Penetrácia kuželom pri 25°C, 5 s, 150 g 50 až 90 x 0,1 mm
Penetrácia a pružná regenerácia (resiliencia) pri 25 °C, 5 s, 75g guličke 50 - 70 %
Stabilita pri zahrievaní/zmena penetracie pri 70 °C/168 h
Penetrácia kužeľom 50 až 90 x 0,1 mm
Penetrácia a pružná regenerácia (resiliencia) 50 - 70 %
Odolnosť proti tečeniu pri 60 °C, 5h uhla 75° ≤ 3 mm
Kompatibilita s asfaltovým krytom pri 60 °C, 72 h vyhovuje
Adhézia a kohézia prerušovaným pretiahnutím, -20 °C, modul 1:2
Maximálne napätie ≤0,75 N/mm2
Porucha adhézie žiadna
Porucha kohézie žiadna
Adhézia a kohézia po kontinuálnom preťahovaní a stláčaní
Maximálne napätie ≤ 0,48 N/mm2
Porucha adhézie ˂ 50 mm2; ˂ 3 mm
Porucha kohézie ˂ 20 mm2; ˂ 3 mm

2. Studená asfaltová obalová zmes pre opravy ciest ROADBIT alebo ekvivalent s dopravou
Popis: Studená asfaltová zmes je určená k celoročnej jednoduchej údržbe vozoviek, chodníkov a iných dopravných plôch, umožňuje úsporné opravy výtlkov a drobné opravy povrchov komunikácií a to i za nepriaznivých poveternostných podmienok, ako je dážď sneh, námraza a to i v zimnom období pri teplotách do -15°C.
Technické parametre:
Balenie: Vrece o hmotnosti 25 kg
Aplikačná teplota -15°C až 28°C

Sledovaná vlastnosť Skúšobná metóda Parameter úroveň
Zrnitosť STN EN 12697-2 Sito (mm) Prepad sitom v %
11,20 100,0
8,00 Od 80 do 100
5,60 Od 55 do 90
2,00 Od 5 do 25
0,125 Od 0 do 10
0,063 Od 0 do 5
Obsah spojiva (% m/m) STN EN 12697-1 4,2 až 5,2
Medzerovitosť (% v/v) STN EN 12697-8 ˂ 25

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 272/2022 pod číslom 51152-WNT dňa 27. 12. 2022.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.01.2023 11:20:00
Plánované otváranie ponúk
19.01.2023 11:25:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Zdenka Bothová
zdenka795@gmail.com
+421 947487247

Dokumenty