Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2021 15:19

Karta obstarávania #MK/A/2019/13075
Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky

Informácie

ID zákazky
3511
Názov predmetu
Aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky
Číslo spisu
MK/A/2019/13075
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
55 000,00 EUR
Hlavný CPV
71314000-2 - Energetika a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71314300-5 - Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je aktualizácia a zosúladenie jestvujúcej koncepcie s platnou legislatívou a zmenami v zásobovaní teplom, ktoré nastali v období od prvého spracovania koncepcie v zmysle § 31 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Pri predkladaní ponuky do systému je pre korektný výpočet položky potrebné uvádzať sadzbu DPH v "%" a v bunke - Jednotková cena vrátane DPH (Kritérium hodnotenia) kliknúť na "Spočítať stĺpec".

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.05.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419881

Dokumenty