Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.10.2021 00:47

Karta obstarávania #3531/2019
Viazacie prostriedky na drevo vrátane napínačov, upínacích a upevňovacích prvkov

Informácie

ID zákazky
3531
Názov predmetu
Viazacie prostriedky na drevo vrátane napínačov, upínacích a upevňovacích prvkov
Číslo spisu
3531/2019
Číslo z vestníka EU
2019/S 086-205339
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
250 000,00 EUR
Hlavný CPV
19210000-1 - Tkaniny
Doplňujúci CPV
44530000-4 - Upínadlá/spony
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom verejného obstarávania na predmet zákazky „Viazacie prostriedky“ sú viazacie pásky a samosvorné spony (a ďalšie súvisiace komponenty), ktoré musia spĺňať funkčné požiadavky ako celok a musia byť vzájomne kompatibilné.
Z tohto dôvodu, verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zabezpečenie dodávok viazacích prostriedkov na drevo vrátane ich upínacích a upevňovacích prvkov, samosvorných spôn, ručného napínača a pojazdného odvíjača pásky, pre potreby verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach, na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia verejným obstarávateľom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.05.2019 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
31.05.2019 12:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Dokumenty