Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.09.2023 21:36

Karta obstarávania #3/2023
Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry pomocou organizačných opatrení.

Informácie

ID zákazky
36125
Názov predmetu
Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry pomocou organizačných opatrení.
Číslo spisu
3/2023
Číslo z vestníka VO
51150 - WYP, Vestník č. 272/2022 - 27.12.2022
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
618 014,15 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45233162-2 - Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Realizácia hlavných aktivít projektu zabezpečí vybudovanie cyklistických pruhov (ul. Prostějovská, ul. Volgogradská),
cyklocestičky (ul. Levočská), ochranných pruhov pre cyklistov (ul. 17. Novembra) a osadenie automatických sčítačov
dopravy a cyklostojanov. Realizáciou projektu sa zabezpečí plynulý a bezpečný prejazd cyklistov a chodcov v riešenom
území, zvýši sa bezpečnosť všetkých účastníkov dopravy, prioritne cyklistov. Realizácia projektu taktiež rieši aj úpravy
pre osoby s obmedzenou schopnosťou, orientácie a osôb so zdravotným postihnutím vychádzajúce z vyhlášky MŽP
SR532/2002 Z.z., zákona č. 50/1976 Z.z., a vyhlášky 9/2009 Z.z., t. j. bezbariérové úpravy znížením obrubníkov v
miestach priechodov pre cyklistov a v mieste napojení na miestne komunikácie. Takisto oddelenie cyklistov a chodcov je
riešené prostredníctvom špeciálneho varovného pásu šírky 0,4m v zmysle TP10/2011. Týmto návrhom sa vytvoria
podmienky pre prístup osobám so zdravotnými obmedzeniami. Projektom sa dosiahne zvýšenie atraktivity a prepravnej
kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy a zlepšenie infraštruktúry pre cyklistov dochádzajúcich do a zo zamestnania.
Nové cyklotrasy takisto zlepšia prepojenosť a dostupnosť existujúcich cyklistických komunikácií, čo umožní cyklistom
lepšiu dostupnosť k existujúcej občianskej infraštruktúre a dôjde k zvýšeniu podiele cyklistickej dopravy na celkovej
prepravnej práci.
Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.01.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
18.01.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Prešov
Adresa
Hlavná 73
Prešov
08001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5963

Dokumenty