Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.03.2023 15:01

Karta obstarávania #1/RP/2023
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom

Informácie

ID zákazky
36356
Názov predmetu
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom
Číslo spisu
1/RP/2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 008-018348
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
4 916 240,00 EUR
Hlavný CPV
42993000-3 - Stroje pre chemický priemysel
Doplňujúci CPV
42120000-6 - Čerpadlá a kompresory
42510000-4 - Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace zariadenia a filtračné stroje
51000000-9 - Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)
38540000-2 - Testovacie a meracie stroje a prístroje
79421200-3 - Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce
45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
48781000-6 - Softvérový balík na riadenie systému
51500000-7 - Inštalácia strojov a zariadení
63121110-7 - Skladovanie plynu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti, nakoľko rozdelenie predmetu zákazky by pre obstarávateľa predstavovalo viaceré riziká. Vzhľadom na nadväznosť a podmienenosť jednotlivých zložiek plnenia zmluvy, zložitú koordináciu viacerých poskytovateľov tovarov a služieb a všeobecne zvýšené riziko riadneho plnenia zákazky pri viacerých len ťažko časovo a vecne koordinovateľných entitách, by rozdelenie predmetu zákazky na časti predstavovalo nadmerne technicky obtiažne a nákladovo neefektívne riešenie, ktoré by zároveň znamenalo vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Obsah predmetu zákazky je vzájomne úzko funkčne previazaný a nie je možné ho logicky rozdeliť na menšie časti bez toho, aby sa stratila kontinuita a funkčné väzby celého riešenia. Nerozdelenie zákazky je ekonomicky a administratívne výhodnejšie pri dodaní od jedného poskytovateľa služieb. V neposlednom rade obstarávateľ uvádza, že rozdelenie zákazky na časti je ex lege fakultatívna možnosť verejného obstarávateľa, pričom táto fakultatívnosť vyplýva z dikcie ust. § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého obstarávateľ môže rozdeliť zákazku na samostatné časti;
Obstarávateľ zvážil vhodnosť nerozdelenia zákazky na časti a oprávnene sa domnieva, že:
• nerozdelenie predmetu zákazky neobmedzuje hospodársku súťaž,
• vykonanie zákazky rozdelením na časti by sa stalo nadmerne technicky obťažným či drahým,
• potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky; Zároveň aj zabezpečenie jednotného servisu bude plynulejšie, efektívnejšie a ekonomickejšie.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka technológie pre decentralizovanú výrobu zeleného vodíka elektrolýzou vrátane činností spojených s umiestnením a montážou tovaru. Ide najmä o výrobné technológie podľa výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2022-74. Technologické zariadenia pozostávajú z výrobných zariadení, medziskladových zariadení a nevyhnutnej infraštruktúry bezemisnej energie.
Predmetom zákazky je dodávka technického riešenia a zariadení, kde uchádzač poskytne technické riešenie vrátane 5 ročnej záruky na dielo. Súčasťou predmetu zákazky je napojenie všetkých technologických prvkov na inžinierske siete a realizácia potrebných podporných súčastí a systémov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.02.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
15.02.2023 10:10:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
RIGHT POWER, a.s.
Adresa
Na Bráne 8665/4
Žilina
01001, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Kavčiaková
kavciakovaj@yahoo.com
+421 232133340

Dokumenty