Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 04.06.2023 14:57

Karta obstarávania #FNTN-2022-08-ŠF-NZ-Defibrilátory
Defibrilátory

Informácie

ID zákazky
36568
Názov predmetu
Defibrilátory
Číslo spisu
FNTN-2022-08-ŠF-NZ-Defibrilátory
Číslo z vestníka VO
4984 - MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 025-072328
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
36 600,00 EUR
Hlavný CPV
33182100-0 - Defribrilátory
Doplňujúci CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetná zákazka je nastavená účelne a komplexne. Predmet zákazky predstavuje jeden ucelený celok pozostávajúci z komplexného, navzájom prepojeného a logicky a funkčne previazaného zariadenia. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetného zariadenia vykonával jeden hospodársky subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti zariadenia.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka tovaru Defibrilátory v počte 4 ks a Defibrilátor s meraním CO2 v počte 2 ks vrátane súvisiacich služieb ako súčasť projektu: „Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.
Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.03.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.03.2023 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Konrád Skibová
jana.konrad-skibova@fntn.sk
+421 326566560

Dokumenty