Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 02:36

Karta obstarávania #BBRSC/00401/2023
Brity na snehové radlice

Informácie

ID zákazky
36686
Názov predmetu
Brity na snehové radlice
Číslo spisu
BBRSC/00401/2023
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
69 812,00 EUR
Hlavný CPV
43313100-1 - Snehové pluhy
Doplňujúci CPV
44470000-5 - Výrobky z liatiny
14622000-7 - Oceľ
19510000-4 - Výrobky z gumy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie tovaru, a to konkrétne dodanie nových liatinových, oceľových, gumených a polyuretánových britov slúžiacich ako nástavce na snehové radlice, resp. pluhy a tieto budú použité na odstránenie nánosov snehu v rámci zimnej údržby ciest na základe čiastkových objednávok v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia v minimálnej požadovanej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa uvedenej v prílohe č. 3 tejto Výzvy - Špecifikácia. Špecifikovaný tovar musí byť dodaný v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok, ktoré sú súčasťou Rámcovej dohody (Príloha č. 2 tejto Výzvy) a v rozsahu dodávok uvedených v Špecifikácii (Príloha č. 3 tejto Výzvy).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.01.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.01.2023 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Jombíková
katarina.jombikova@bbrsc.sk
+421 918543284
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty