Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2023 10:46

Karta obstarávania #179/2023
Stavebný materiál_01

Informácie

ID zákazky
36767
Názov predmetu
Stavebný materiál_01
Číslo spisu
179/2023
Číslo z vestníka VO
01302-WNT
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
750,00 EUR
Hlavný CPV
44111000-1 - Stavebné materiály
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie stavebného materiálu pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.01.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Sylvia Pavlíková
sylvia.pavlikova@uniba.sk
+421 918110025
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty