Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.11.2023 22:10

Karta obstarávania #1/2023
„Dodanie asfaltového pásového finišera“

Informácie

ID zákazky
36773
Názov predmetu
„Dodanie asfaltového pásového finišera“
Číslo spisu
1/2023
Číslo z vestníka VO
1632 - WNT
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
124 000,00 EUR
Hlavný CPV
43312000-3 - Mechanizmy na úpravu povrchu vozoviek
Doplňujúci CPV
43315000-4 - Zhutňovacie mechanizmy (lisy)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie a dovoz pásového finishera VÖGELE SUPER 800-3i alebo ekvivalent podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Výzvy. Cena predmetu zákazky je vrátane dopravy na miesto plnenia a zaškolenia min. 3 osôb v rozsahu cca 1 hodiny. Požaduje sa dodanie použitého a plne funkčného predmetu zmluvy v súlade so špecifikáciou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Oznámenie bolo odoslané na zverejnenie do vestníka pod č.spisu/podacie číslo: 1074/2023 dňa 16.1.2023. Zverejnené vo Vestníku č. 12/2023 pod č. 1632 - WNT dňa 18.01.2023.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.01.2023 09:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Linda Prutkayová
linda.prutkayova@petrzalka.sk
+421 947487181

Dokumenty