Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2023 12:05

Karta obstarávania #MAGS OVO 45236/2023
Nákup 12ks mobilných kontajnerov

Informácie

ID zákazky
36844
Názov predmetu
Nákup 12ks mobilných kontajnerov
Číslo spisu
MAGS OVO 45236/2023
Číslo z vestníka VO
1754-WNT z 19.01.2023
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
44613000-0 - Veľké kontajnery
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup a dodanie 12ks mobilných kontajnerov (10x obytných kontajnerov, 1x sanitárny kontajner páni a 1x sanitárny kontajner dámy).

Verejné obstarávanie sa týka projektu predloženého v rámci výzvy „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“ (kód výzvy IROP-PO2-SC214-2020-63). Projekt je identifikovaný pod kódom žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku „NFP302020BRM7“, a je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR.

Úplný opis predmetu zákazky sa nachádza vo Výzve na predloženie ponuky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Petra Hritzová

Dokumenty