Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.03.2023 03:39

Karta obstarávania #MAR 9/2023
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok, revízií elektrických zariadení v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a STN 33 1500:1990 a revízie elektrických spotrebičov v zmysle §13a Vyhl. MPSVaR SR č. 398/2013 Z. z. a n

Informácie

ID zákazky
36932
Názov predmetu
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok, revízií elektrických zariadení v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a STN 33 1500:1990 a revízie elektrických spotrebičov v zmysle §13a Vyhl. MPSVaR SR č. 398/2013 Z. z. a n
Číslo spisu
MAR 9/2023
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
55 812,00 EUR
Hlavný CPV
71600000-4 - Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
Doplňujúci CPV
71632000-7 - Technické skúšky
71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie
98110000-7 - Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými a odbornými organizáciami
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom je vykonávanie nasledovných činností
a) OP a OS (revízie) elektrickej inštalácie,
b) OP a OS (revízie) zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny,
c) Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania

Zmluva: Rámcová zmluva
Dodanie: 2 roky

Podmienka : Odborná spôsobilosť na vykonávania činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom - stupeň odbornej spôsobilosti Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu E1A,B (podľa § 24 vyhl. príloha č. 11 MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.)

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Rámcová zmluva na 24 mesiacov

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.01.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.01.2023 10:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty