Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2023 11:58

Karta obstarávania #USVOS-KUS-2023/000020-830
Zabezpečenie kvantitatívneho zberu dát

Informácie

ID zákazky
36972
Názov predmetu
Zabezpečenie kvantitatívneho zberu dát
Číslo spisu
USVOS-KUS-2023/000020-830
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
17 869,00 EUR
Hlavný CPV
79300000-7 - Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum verejnej mienky a štatistika
Doplňujúci CPV
79311200-9 - Služby týkajúce sa vykonávania prieskumov
71620000-0 - Analytické služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zabezpečenie kvantitatívneho zberu dát v rozsahu:
- zabezpečenie kvantitatívneho zberu dát (reprezentatívny prieskumu dôvery občanov v inštitúcie verejnej správy s dôrazom na vnímanie participácie verejnosťou - či verejnosť chce a vie participovať, ako vnímajú participáciu iniciovanú zo strany verejných inštitúcií),
- reprezentatívny prieskum (zber dát) na vzorke 1200 respondentov (N1212) s využitím 30 komplexných otázok (otvorených – maximálne 5, uzavretých, s viacerými možnosťami odpovedí - približne 100 premenných),
- spracovanie dotazníka – nie je predmetom verejného obstarávania, dotazník bude poskytnutý verejným obstarávateľom. Úspešný uchádzač na základe skúseností a zručností z prieskumov má povinnosť pripomienkovať návrh dotazníka, zaslať pripomienky obratom verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ má právo zaslané pripomienky vyhodnotiť a zapracovať, ak je relevantné. Programovanie dotazníka (final verzie) zabezpečí úspešný uchádzač.
- vekové rozpätie respondentov: 18 – 86 rokov,
- výstupom reprezentatívneho prieskumu (zberu dát) sú súborné kvantitatívne štatistické dáta – dátový súbor vo formáte SPSS súbor prípadne jeho alternatíva,
- spôsob vykonania prieskumu (zberu dát) – prezenčne, dopytovaním face to face (tzv. osobný prieskum alebo osobné stretnutie anketára s interviewaným). Predpokladaný čas na stretnutie a dotazovanie s respondentom je max. 25 minút.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na zabezpečenie požadovaných služieb predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky nevystaviť objednávku.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2023 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Silvia Ďurechová
silvia.durechova@minv.sk
+421 961044923

Dokumenty