Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.06.2018 01:35

Karta obstarávania #ÚtVO/3784/2018
Trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na sídlisku Podjavorinská, PD

Informácie

ID zákazky
370
Názov predmetu
Trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na sídlisku Podjavorinská, PD
Číslo spisu VO
ÚtVO/3784/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 100.00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie – realizačného projektu trvalého dopravného značenia (zvislého a vodorovného) parkovacích miest na celom sídlisku Ľ. Podjavorinskej v Trnave, samostatného geodetického zamerania riešeného územia v potrebnom rozsahu pre účel predmetu zákazky. Zámerom je vyhodnotiť súčasné možnosti parkovania na jestvujúcich spevnených plochách sídliska a ich efektívne využitie (trvalým dopravným značením) pre potreby parkovania. K tomu je potrebné vypracovať realizačný projekt parkoviska v tejto lokalite, ktoré bude navrhnuté namiesto živelného parkovania v zeleni pomocou zatrávňovanej dlažby. Územie pod parkoviskom je potrebné geodeticky zamerať a súčasťou zákazky je i odborný autorský dohľad.
Optimalizácia parkovania bude potom zahŕňať i novo navrhované parkovisko.
Podrobnejšie informácie sú v priloženej výzve a dokumentoch zákazky.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
19.03.2018 13:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renáta Gregušová
renata.gregusova@trnava.sk
+421 915972311

Dokumenty