Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.08.2019 01:08

Karta obstarávania #UtVO 1725/2019
Chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska v Trnave

Informácie

ID zákazky
3713
Názov predmetu
Chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska v Trnave
Číslo spisu VO
UtVO 1725/2019
Číslo z vestníka VO
12974-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
260 070,26 EUR
Hlavný CPV
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov
Doplňujúci CPV
45233162-2 - Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zmluvy je realizácia nového cyklistického chodníka a časti chodníka pre peších pozdĺž ulice Bučianska v meste Trnava. Súčasťou je realizácia stavebných úprav na miestnej komunikácií, ako aj úprava a posun vpustov dažďovej kanalizácie, osadenie trvalého a prenosného dopravného značenia a zároveň aj realizácia bezbariérových úprav, verejného osvetlenia a sadových úprav. Súčasťou je realizácia chodníka a priechodu k budúcemu prepojeniu s Univerzitou. Projekčne je riešený tiež posun miestnej komunikácie, respektíve záber na jednej strane pri zárubnom múre a rozšírenie na strane druhej, ktorý je súčasťou riešenia objektu D.1.1. Z dôvodu výstavby cyklistického chodníka na ulici Bučianskej je potrebné preložiť stožiar verejného osvetlenia. Existujúci stožiar aj so svietidlom bude zdemontovaný. V zelenom páse vedľa cyklistického chodníka bude osadený nový 10m stožiar verejného osvetlenia, prepojený s existujúcimi stožiarmi z obidvoch strán. Napojenie osvetlenia priechodu pre chodcov bude z existujúceho stožiara verejného osvetlenia. Návrh projektovej dokumentácie na realizáciu stavby rieši sadovnícku úpravu okolia navrhnutých chodníkov a cyklochodníkov na Bučianskej ulici.
Členenie stavby na stavebné objekty:
D.1 SPEVNENÉ PLOCHY
D.1.1 hlavná cyklocestička
D.1.2 prepojenie s univerzitou
D.2 VEREJNÉ OSVETLENIE
D.3 SADOVÉ ÚPRAVY
Podrobnejšie je predmet zákazky uvedený v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.06.2019 14:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.06.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty