Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.10.2023 11:17

Karta obstarávania #2/RP/2023
Dodávka a inštalácia fotovoltickej elektrárne

Informácie

ID zákazky
37733
Názov predmetu
Dodávka a inštalácia fotovoltickej elektrárne
Číslo spisu
2/RP/2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 035-104010
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 380 321,15 EUR
Hlavný CPV
31712331-9 - Fotovoltické články
Doplňujúci CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
71330000-0 - Rôzne inžinierske služby
31170000-8 - Transformátory
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Zákazka nie je rozdelená na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Komplexnosť dodávky: uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky tak, ako je to požadované v súťažných podkladoch. Ponuky predložené na časť predmetu zákazky nebudú akceptované, bude sa na ne hľadieť ako na ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky.
Obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti, nakoľko rozdelenie predmetu zákazky by pre obstarávateľa predstavovalo viaceré riziká. Vzhľadom na nadväznosť a podmienenosť jednotlivých zložiek plnenia zmluvy, zložitú koordináciu viacerých poskytovateľov tovarov a služieb a všeobecne zvýšené riziko riadneho plnenia zákazky pri viacerých len ťažko časovo a vecne koordinovateľných entitách, by rozdelenie predmetu zákazky na časti predstavovalo nadmerne technicky obtiažne a nákladovo neefektívne riešenie, ktoré by zároveň znamenalo vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Obsah predmetu zákazky je vzájomne úzko funkčne previazaný a nie je možné ho logicky rozdeliť na menšie časti bez toho, aby sa stratila kontinuita a funkčné väzby celého riešenia. Nerozdelenie zákazky je ekonomicky a administratívne výhodnejšie pri dodaní od jedného poskytovateľa služieb. V neposlednom rade obstarávateľ uvádza, že rozdelenie zákazky na časti je ex lege fakultatívna možnosť obstarávateľa, pričom táto fakultatívnosť vyplýva z dikcie ust. § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého obstarávateľ môže rozdeliť zákazku na samostatné časti;
Obstarávateľ zvážil vhodnosť nerozdelenia zákazky na časti a oprávnene sa domnieva, že:
• nerozdelenie predmetu zákazky neobmedzuje hospodársku súťaž,
• vykonanie zákazky rozdelením na časti by sa stalo nadmerne technicky obťažným či drahým,
• potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky; Zároveň aj zabezpečenie jednotného servisu bude plynulejšie, efektívnejšie a ekonomickejšie.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia fotovoltickej elektrárne v areáli Green Park Martin (areál bývalých ZŤS). Ide najmä o technológie podľa výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2022-74. Technologické zariadenia pozostávajú z fotovoltických panelov, nosnej konštrukcie, meničov napätia a nevyhnutnej infraštruktúry.
Predmetom zákazky je dodávka technického riešenia a zariadení, uvedenie fotovoltickej elektrárne do prevádzky, vrátane prevádzkových rozvodov, merania a regulácie a vyvedenie výkonu z fotovoltickej elektrárne do miestnej distribučnej sústavy spoločnosti RIGHT POWER, a.s.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.03.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
30.03.2023 10:10:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
RIGHT POWER, a.s.
Adresa
Na Bráne 8665/4
Žilina
01001, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Kavčiaková
kavciakovaj@yahoo.com
+421 232133340

Dokumenty