Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.08.2020 03:28

Karta obstarávania #MK/A/2019/14405
Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice"

Informácie

ID zákazky
3791
Názov predmetu
Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice"
Číslo spisu VO
MK/A/2019/14405
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
88 689,95 EUR
Hlavný CPV
45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Projekt je zameraný na stavebno – technické úpravy priestorov odborných učební podporujúcich technické a prírodovedné kompetencie žiakov (polytechnická učebňa a učebne biológie, chémie a fyziky), jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov ZŠ Krosnianska 2, Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Pri predkladaní ponuky do systému je pre korektný výpočet položky potrebné uvádzať sadzbu DPH v "%" a v bunke - Jednotková cena vrátane DPH (Kritérium hodnotenia) kliknúť na "Spočítať stĺpec".

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.06.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419881

Dokumenty