Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.05.2023 11:06

Karta obstarávania #UNLP-2023-16-NZ
Ultrazvukové prístroje

Informácie

ID zákazky
38149
Názov predmetu
Ultrazvukové prístroje
Číslo spisu
UNLP-2023-16-NZ
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 43/2023 - 27.02.2023, pod č. 8601 - MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 040-118145 zo dňa 24.02.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
154 725,26 EUR
Hlavný CPV
33124120-2 - Diagnostické ultrazvukové prístroje
Doplňujúci CPV
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie 2 kusov diagnostických ultrazvukových prístrojov s príslušenstvom vrátane súvisiacich služieb - dodávky na miesto určenia, fyzického prevzatia tovaru, odbornej inštalácie, technickej a sprievodnej dokumentácie, odovzdanie zariadenia do trvalej prevádzky, vykonania funkčnej skúšky, odborného zaškolenia personálu a poskytnutie záručného autorizovaného servisu v dĺžke 24 mesiacov, vrátane všetkých preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a predpísané výrobcom na ponúkané zariadenie, ktoré sú určené pre pracovisko verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanej technickej špecifikácie a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí samostatnú časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.04.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
04.04.2023 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH
frantiska.sovariova@unlp.sk
+421 556153153
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1295?cHash=9d373b3694ba7d6a877d233c4b29e2f9

Dokumenty