Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.10.2021 01:37

Karta obstarávania #3780/2019/420
Doprava dreva Východ (2019-2023)

Informácie

ID zákazky
3834
Názov predmetu
Doprava dreva Východ (2019-2023)
Číslo spisu
3780/2019/420
Číslo z vestníka VO
13920-MSS
Číslo z vestníka EU
2019/S 105-256070
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
7 713 984,00 EUR
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77211200-4 - Preprava guľatiny v lese
77200000-2 - Lesnícke služby
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Doprava dreva na účely tohto verejného obstarávania predstavuje proces zahrňujúci odvoz drevnej hmoty (sortimentov)
z odvozných miest (OM) v pôsobnosti odštepného závodu (OZ) na expedičný sklad (ES) OZ, prevoz sortimentov z OM na
OM, odvoz drevnej hmoty z OM alebo ES na sklad odberateľa, prípadne samostatnú nakládku s krátkou dopravnou
vzdialenosťou na iný dopravný prostriedok.
Zákazka je rozdelená na 3 časti:
ČASŤ č. 1 Doprava dreva východ OZ Rimavská Sobota
ČASŤ č. 2 Doprava dreva východ OZ Revúca
ČASŤ č. 3 Doprava dreva východ OZ Rožňava

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.07.2019 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.07.2019 08:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 484344264

Dokumenty

Doprava dreva východ OZ Rimavská Sobota

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 738 275,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Doprava dreva východ OZ Revúca

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 618 126,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77211200-4 - Preprava guľatiny v lese
77200000-2 - Lesnícke služby
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Doprava dreva východ OZ Rožňava

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 357 583,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Doplňujúci CPV
77211200-4 - Preprava guľatiny v lese
77200000-2 - Lesnícke služby
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody