Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.10.2023 12:12

Karta obstarávania #09549/2022/ODDVO
Most na ceste III/5328 ev.č. 05328-4 Hucín (cesta III/2837, DC/Most: M1296.01)

Informácie

ID zákazky
38364
Názov predmetu
Most na ceste III/5328 ev.č. 05328-4 Hucín (cesta III/2837, DC/Most: M1296.01)
Číslo spisu
09549/2022/ODDVO
Číslo z vestníka VO
1757 - WYP Vestník č. 13/2023 - 19.01.2023
Číslo z vestníka EU
EÚ Vestník 2023/S 042-124458
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45221110-6 - Stavebné práce na mostoch
Doplňujúci CPV
45100000-8 - Príprava staveniska
45233290-8 - Inštalácia dopravných značiek
45233140-2 - Práce na ceste
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia mostného objektu ev.č. 05328-4 ponad rieku Muráň za obcou Licince (smer Hucín) , pričom bližšie informácie týkajúce sa opisu predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch, predovšetkým v časti B. Opis predmetu zákazky a ich prílohách.

Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti má verejný obstarávateľ za to, že ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadene plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný.

Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia mostného objektu ev.č. 05328-4 ponad rieku Muráň za obcou Licince (smer Hucín). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách súťažných podkladov, najmä v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.

Rozsah:
- vybudovanie dočasnej obchádzkovej komunikácie,
- demontáž častí pôvodného mostného objektu,
- rekonštrukcia a výstavba mostného objektu
- úprava cesty III/2837 v nevyhnutnom rozsahu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.04.2023 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
12.04.2023 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty