Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.10.2023 12:03

Karta obstarávania #SE-VO2-2023/003724
Drienov OO PZ, rekonštrukcia a prístavba objektu II

Informácie

ID zákazky
38371
Názov predmetu
Drienov OO PZ, rekonštrukcia a prístavba objektu II
Číslo spisu
SE-VO2-2023/003724
Číslo z vestníka VO
050/2023 pod č. 10319-MSP dňa 8. 3. 2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 047-139039 zo 7.3.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
619 145,93 EUR
Hlavný CPV
45216111-5 - Stavebné práce na objektoch policajných staníc
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti a požaduje dielo realizovať ako jeden celok z dôvodu, že práce, ktorých výsledkom je samotné stavebné dielo sú navzájom úzko previazané, sú priestorovo, časovo, fyzicky a funkčne prepojené a od ich spoločnej realizácie závisí výsledný efekt diela, ktorým sú energetické úspory budovy.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu Obvodného oddelenia PZ Drienov v rozsahu spracovaného projektu stavby.
V rámci rekonštrukcie sa bude realizovať prístavba objektu, zateplenie vonkajšej fasády, výmena otvorových konštrukcií, výmena strechy, štruktúrovaná kabeláž a ochrana objektu, nová elektroinštalácia a rozvody vykurovania, vybuduje sa WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, spevnené plochy pre parkovanie áut a oplotenie areálu. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty :
SO 01 OO PZ
SO 02 Smetník OH
SO 03 Spevnené plochy, terénne a sadové úpravy
SO 03a Dočasné a trvalé dopravné značenie
SO 04 Oplotenie
SO 05 Rekonštrukcia NN prípojky pre OO PZ
SO 06 Plynofikácia
SO 07 Vodovodná prípojka
SO 08 ZTI- vonkajšia kanalizácia
SO 09 Asanácia garáží

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.04.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
05.04.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Roman Novosad
roman.novosad3@minv.sk
+421 250944527

Dokumenty