Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 08:14

Karta zákazky #5/2023/LD
Zákazka č. 34 - Lokálne opravy “výtlkov“ cestného krytu technológiou infražiarenia na miestnych cestách a chodníkoch v správe mesta Nitry

Informácie

ID zákazky
38563
Názov predmetu
Zákazka č. 34 - Lokálne opravy “výtlkov“ cestného krytu technológiou infražiarenia na miestnych cestách a chodníkoch v správe mesta Nitry
Číslo spisu
5/2023/LD
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
210 000,00 EUR
Hlavný CPV
45233000-9 - Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú lokálne opravy “výtlkov“ CK technológiou infražiarenia na MC a chodníkoch v správe mesta Nitry v množstve 6000m2, podľa špecifikácie predmetu zákazky verejného obstarávateľa. Nejedná sa o rekonštrukcie a o súvislé opravy ciest a chodníkov.
Verejný obstarávateľ pri lokálnych opravách „výtlkov“ požaduje:
- na náhrev poškodeného miesta „výtlku“ požívať technológiu s infranahrievaním s cyklickým ohrevom a sklokeramickou doskou,
- použitie asfaltovej zmesi obaľovanej za tepla AC 11 resp. AC 8 obrusná 50/70, ktorá bude spĺňať všetky technické požiadavky stanovené v norme STN EN 13108-1:2007,
- na prevoz asfaltovej zmesi obaľovanej za tepla na miesto opravy vo vyhrievaných boxoch tzv. termoboxoch.

Špecifikácia predmetu zákazky pozostáva z nasledovných úkonov:
- Označenie miesta opravy „výtlku“ prenosným /dočasným/ dopravným značením,
- Vyčistenie podkladu – výtlku,
- Nahriatie poškodeného miesta „výtlku“ infranahrievaním s cyklickým ohrevom a sklokeramickou doskou,
- Zarezanie /zasekanie/ hrán a rozrušenie nahriateho podkladu a jeho príprava na ďalšie spracovanie,
- Aplikácia a zapracovanie regeneračnej emulzie CRF do spodnej vrstvy asfaltu v nahriatom mieste ,
- Doplnenie chýbajúcej asfaltovej zmesi obaľovanej za tepla AC 11 resp. AC 8 obrusná 50/70, ktorá musí spĺňať všetky technické požiadavky stanovené v norme STN EN 13108-1:2007 ,
- Aplikácia a zapracovanie regeneračnej emulzie CRF do vrchnej vrstvy asfaltu v nahriatom mieste,
- Premiešanie spodnej a vrchnej vrstvy asfaltu v nahriatom mieste, upravenie do roviny a príprava na zhutnenie,
- Zhutnenie asfaltu,
- Aplikácia regeneračnej emulzie CRF na zakonzervovanie miesta opravy a opätovné zhutnenie opravovaného miesta,
- Pozametanie miesta opravy od zbytkového materiálu,
- Odstránenie prenosného /dočasného/ dopravného značenia,
- Pracovníci vykonávajúci opravu budú používať pracovný odev s reflexnými prvkami.


Lokálne opravy “výtlkov“ cestného krytu /CK/ technológiou infražiarenia na MC a chodníkoch v správe mesta Nitry budú vykonávané operatívne, na základe potrieb a pokynov verejného obstarávateľa v dohodnutom rozsahu /m2/, priebežne /čiastočne/ a v dohodnutom termíne počas roka, ale aj v zimnom období. Požadovaný nástup k oprave „výtlkov“ na MC a chodníkoch je do 48 hodín od zadania požiadavky verejným obstarávateľom. V prípade havarijného stavu je požadovaný nástup k oprave do 24 hodín.
Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (ako napr. doprava, materiál, práca, odvoz a zneškodnenie vzniknutého odpadu, a pod..)

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.03.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.03.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Lukáš Daniš
danis.lukas@msunitra.sk
+421 911483296

Dokumenty