Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.05.2023 11:35

Karta obstarávania #UNLP-2023-51-NZ-VS
Prístrojové vybavenie endoskopického centra III

Informácie

ID zákazky
38602
Názov predmetu
Prístrojové vybavenie endoskopického centra III
Číslo spisu
UNLP-2023-51-NZ-VS
Číslo z vestníka VO
Oznámenie 11811-MST Vestník č. 58/2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 055-158598
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
235 702,50 EUR
Hlavný CPV
33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje
Doplňujúci CPV
33168100-6 - Endoskopy
33124100-6 - Diagnostické prístroje
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky podľa § 28 ods. 2 ZVO: Endoskopické prístrojové vybavenie bude slúžiť pre novo zriaďované endoskopické centrum, na ktorom sa budú vykonávať diagnostické a terapeutické EUS zákroky bez potreby RTG kontroly, náročnejšie kolonoskopické vyšetrenia tenším pediatrickým videokolonoskopom, rektoskopie, zastavovanie krvácania a abdominálna ultrasonografia. Pre vykonávanie EUS zákrokov je nutné zaobstarať endoskopickú zostavu s USG prístrojom umožňujúcim použitie lineárneho EUS gastroskopu a abdominálnych sond, tenší pediatrický kolonoskop a terapeutický 2-kanálový videogastroskop. Pri tomto druhu endoskopickej techniky neexistujú adaptéry pre rôzne systémy, preto je nutné ponúknuť systém, v ktorom všetky položky navzájom spolupracujú a komunikujú.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie prístrojového vybavenia endoskopického centra, a to endoskopickej zostavy, USG prístroja, pediatrického videokolonoskopu a terapeutického 2-kanálového videogastroskopu pre II. Internú kliniku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí Prílohu č. 6 – Špecifikácia predmetu zákazky a samostatnú časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.04.2023 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
24.04.2023 12:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Kupcová
katarina.kupcova@unlp.sk
+421 0556153146
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1295?cHash=9d373b3694ba7d6a877d233c4b29e2f9

Dokumenty