Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.03.2023 04:55

Karta obstarávania #7/2023
Prenájom nebytových priestorov, ako sú uvedené v pripojenej tabuľke, a to všetkých spolu alebo ich ucelenej časti, nachádzajúcich sa v stavbe- nebytovej budove so súpisným číslom 4068, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/6, o výmere 1462 m

Informácie

ID zákazky
38765
Názov predmetu
Prenájom nebytových priestorov, ako sú uvedené v pripojenej tabuľke, a to všetkých spolu alebo ich ucelenej časti, nachádzajúcich sa v stavbe- nebytovej budove so súpisným číslom 4068, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/6, o výmere 1462 m
Číslo spisu
7/2023
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
-
Výsledok obstarávania
Nájomná zmluva
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude
prenájom nebytových priestorov, ako sú uvedené v pripojenej tabuľke, a to všetkých spolu alebo ich ucelenej časti, nachádzajúcich sa v stavbe- nebytovej budove so súpisným číslom 4068, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/6, o výmere 1462 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, Stavba zapísaná na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, okres: Komárno, obec: Komárno, katastrálne územie: Komárno:
miestnosť č. výmera v m2 miestnosť č. výmera v m2 miestnosť č. výmera v m2 miestnosť č. výmera v m2
1.12 1,75 1.22 13,48 1.44 1,3 1.55 17,09
1.13 36,2 1.25 32,88 1.45 1,25 1.56 17,23
1.15 69,6 1.26 15,21 1.46 9,33 2.01 6,22
1.16 489,43 1.27 18,28 1.47 6,62 2.02 8,14
1.17 24,82 1.39 16,85 1.48 29,66 2.03 5,03
1.18 8,39 1.40 1,65 1.49 34,72 2.04 1,16
1.19 24,32 1.41 18,69 1.50 32,52 2.05 1,16
1.20 2,28 1.42 1,87 1.51 17,45 2.06 3,12
1.21 3,2 1.43 5,5 1.52 17,59 Spolu 993,99


Výsledkom OVS bude uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej znenie tvorí prílohu č. 3 týchto Súťažných podmienok, a na dodržaní znenia ktorej, vyhlasovateľ trvá.

Doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.04.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Verejné prístavy, a. s.
Adresa
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Tamara Bečárová
tamara.becarova@vpas.sk
+421 911309088

Dokumenty