Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.09.2021 20:34

Karta obstarávania #3594/2019/420
Stravné a nápojové poukážky

Informácie

ID zákazky
3878
Názov predmetu
Stravné a nápojové poukážky
Číslo spisu
3594/2019/420
Číslo z vestníka EU
2019/S 109-265560
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
6 550 825,00 EUR
Hlavný CPV
55520000-1 - Služby hromadného stravovania
Doplňujúci CPV
30199770-8 - Stravné poukážky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

2.1. Stručný opis predmetu zákazky: Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce, ako aj pre poskytovanie nápojových poukážok na zabezpečenie pitného režimu zamestnancov.
Zákazka je rozdelená na 2 časti:

Časť č. 1 – Stravné lístky a nápojové poukážky
Predpokladaný počet približne 1 496 300 ks stravných lístkov a 466 500 ks nápojových poukážok počas platnosti rámcovej dohody (24 mesiacov).

Časť č. 2 - Elektronické stravné karty (EKS)
Predpokladaný počet približne 500 ks elektronických stravných kariet počas platnosti rámcovej dohody (24 mesiacov).

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.07.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.07.2019 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 000000000

Dokumenty

Stravné lístky a nápojové poukážky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 074 475,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
55520000-1 - Služby hromadného stravovania
Doplňujúci CPV
30199770-8 - Stravné poukážky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Elektronické stravné karty (ESK)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
476 350,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
55520000-1 - Služby hromadného stravovania
Doplňujúci CPV
30199770-8 - Stravné poukážky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody