Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.05.2023 11:29

Karta obstarávania #1042/2023
Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania

Informácie

ID zákazky
38996
Názov predmetu
Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
Číslo spisu
1042/2023
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
252 000,00 EUR
Hlavný CPV
66516500-5 - Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania
Doplňujúci CPV
66516000-0 - Poistenie zodpovednosti
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom poistenia je všeobecná zodpovednosť za škodu, ktorú poistený/í spôsobil/i obstarávateľovi zavineným porušením povinnosti pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s ním počas trvania pracovného vzťahu a počas trvania poistenia, ak táto jeho/ich zodpovednosť vznikla podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
29.03.2023 23:59:00
Plánované otváranie ponúk
30.03.2023 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Viktória Baranová
viktoria.baranova@dpmk.sk
+421 556407801

Dokumenty