Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.01.2021 09:38

Karta obstarávania #384
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Liptov na obdobie rokov 2020-2021

Informácie

ID zákazky
3978
Názov predmetu
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Liptov na obdobie rokov 2020-2021
Číslo spisu VO
384
Číslo z vestníka VO
14543-MSS
Číslo z vestníka EU
2019/S 113-277510
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
16 699 597,00 EUR
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ z pohľadu sledovania limitov vníma ako jednu zákazku službu zabezpečenia prímestskej autobusovej dopravy. Región ZSK rozdelil na 5 samostatne obsluhovaných oblastí, z ktorých 4 oblasti vyhlásil samostatnými postupmi verejných súťaží rozdelených po 2 časti (Kysuce a Orava, resp. Turiec a Horné Považie). Predmetné služby pre posledný región Liptov sa verejný obstarávateľ rozhodol zadávať samostatným postupom verejnej súťaže. Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ zákazku ako takú už rozdelil na 5 samostatne obsluhovaných regiónov (aby tak umožnil účasť viacerým subjektom a podporil vznikajúci trh), nebude, a to najmä z logistického hľadiska, rozdeľovať tento predmet zákazky na ešte menšie časti. Región Liptov je aj v súčasnosti samostatne obsluhovaným regiónom.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.
Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti vybraných regionálnych území kraja počas celého trvania kontraktu, na základe stanoveného prepravného poriadku a v krajom akceptovateľnej výške finančných prostriedkov. Predmet zákazky nie je rozdelený na samostatnú časť. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosť dopravných služieb vo verejnom záujme, vzhľadom na končiacu aktuálnu zmluvu k dátumu 29.11.2019.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

viazanosť ponuk min. do 31.3.2020

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.07.2019 09:30:00
Plánované otváranie ponúk
22.07.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Žilinský samosprávny kraj
Adresa
Komenského 48
Žilina
01109, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty