Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.05.2024 21:10

Karta obstarávania #OL19NSN35
Kino Palace v Nitre

Informácie

ID zákazky
4074
Názov predmetu
Kino Palace v Nitre
Číslo spisu
OL19NSN35
Číslo z vestníka EU
2019/S 118-290347
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
173 132,63 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

!!! PROSÍME ÚČASTNÍKOV O DÔSLEDNÉ PREČÍTANIE SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK. NÁVRHY SA PREDKLADAJÚ v LISTINNEJ (FYZICKEJ) PODOBE, NIE ELEKTRONICKY !!!
Predmetom súťaže návrhov je architektonické riešenie rekonštrukcie Kina Palace v Nitre.
Miesto (riešené územie): Objekt Kina Palace v Nitre na Radlinského ulici 108/9. Parcela registra C 1556, k.ú. Nitra (839914), obec Nitra.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Výsledkom tejto súťaže návrhov nebude uzavretie zmluvy. Po skončení súťaže návrhov bude zákazka na poskytnutie služieb zadávaná v priamom rokovacom konaní záujemcovi, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný v tejto súťaži návrhov.

Termíny

Lehota na predkladanie návrhov
03.09.2019 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Branislav Šarmír
nitra.halmo@proebiz.com
+421 903299288

Dokumenty