Stav: Zrušená

Serverový čas: 04.10.2023 12:27

Karta obstarávania #05/2023/VOU
Uzavretý systém na podávanie cytostatík

Informácie

ID zákazky
40964
Názov predmetu
Uzavretý systém na podávanie cytostatík
Číslo spisu
05/2023/VOU
Číslo z vestníka VO
17092 - MST Vestník č. 90/2023 - 09.05.2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 089-273470 zo dňa 08.05.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
520 125,00 EUR
Hlavný CPV
33194120-3 - Potreby na infúzie / LA06-8 - Na liečbu cytostatikami
Doplňujúci CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie spotrebných materiálov určených na bezpečné podávanie cytostatík, ktorých rozsah a množstvo je uvedené ako predpokladané počas 12 mesiacov. Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatná časti. Tovar, ktorý je predmetom zákazky musí byť v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do miesta dodania, vyloženie v mieste dodania a poskytnutie záruky na dodaný tovar. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky (resp. jednotlivé časti predmetu zákazky), tvorí samostatnú časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO (v každej časti predmetu zákazky)

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.06.2023 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
21.06.2023 12:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
041 91, Slovenská republika
Procesný garant

sovariova@vou.sk
+421 556135115
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9442

Dokumenty

časť I.: Uzavretý systém podávania cytostatík pre oddelenie a riediareň

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
368 105,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33194120-3 - Potreby na infúzie / LA06-8 - Na liečbu cytostatikami
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť II.: Uzavretý systém podávania cytostatík pre riediareň

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
152 020,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33194120-3 - Potreby na infúzie / LA06-8 - Na liečbu cytostatikami
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody