Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.10.2023 11:16

Karta obstarávania #FNTN-2023-04-NZ-Monitory VF+CMS-Kardio JIS
Monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou pre potreby kardiologickej JIS

Informácie

ID zákazky
41266
Názov predmetu
Monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou pre potreby kardiologickej JIS
Číslo spisu
FNTN-2023-04-NZ-Monitory VF+CMS-Kardio JIS
Číslo z vestníka VO
17938 - MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 094-291557
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
84 180,00 EUR
Hlavný CPV
33195100-4 - Monitory
Doplňujúci CPV
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetná zákazka je nastavená účelne a komplexne. Predmet zákazky predstavuje jeden ucelený celok pozostávajúci z komplexného, navzájom prepojeného a logicky a funkčne previazaného systému. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetného zariadenia vykonával jeden hospodársky subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti systému.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka tovaru: Monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou pre potreby kardiologickej JIS FN Trenčín vrátane súvisiacich služieb.
Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.
Ďalšie podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 5 Kúpna zmluva súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.06.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
13.06.2023 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Dokumenty