Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.10.2023 09:53

Karta obstarávania #PT k PHZ-2023/31
Maliarsky materiál

Informácie

ID zákazky
41367
Názov predmetu
Maliarsky materiál
Číslo spisu
PT k PHZ-2023/31
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy
Hlavný CPV
44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely
Doplňujúci CPV
24200000-6 - Farby a pigmenty
44832200-3 - Riedidlá
44831100-5 - Tmely
39224210-3 - Maliarske štetce
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom prieskumu trhu je získanie ponúk od hospodárskych subjektom za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky na predmet zákazky: Maliarsky materiál. Množstvá uvedené v Prílohe - kalkulácia ceny - Maliarsky materiál sú predpokladané množstvá na obdobie 12 mesiacov. Bližšie informácie o prieskume trhu sú uvedené v dokumente Prieskum trhu a kalkulácia

Prijaté ponuky slúžia k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ), ako podklad k príprave verejného obstarávania. O vyhlásení budúceho verejného obstarávania na predmet zákazky bude verejný obstarávateľ informovať všetkých uchádzačov, ktorí predložia ponuky v rámci tohto prieskumu trhu, ktorý je realizovaný za účelom stanovenia PHZ.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

1. V prípade záujmu o účasť v PT pre PHZ predkladajte ponuky prostredníctvom okna „PONUKY a žiadosti“ v systéme JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnom PT pre PHZ, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v systému JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PT pre PHZ, aby v danej PT pre PHZ zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

V predloženej ponuke je potrebné uviesť platnosť ponuky min. 2 mesiace odo dňa predloženia.

Termíny

Lehota na predkladanie
26.05.2023 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH
frantiska.sovariova@unlp.sk
+421 556153153
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1295

Dokumenty