Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.04.2024 17:47

Karta obstarávania #MAGS OVO 56410/2023
Akčný plán ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie pre stav v roku 2021

Informácie

ID zákazky
41575
Názov predmetu
Akčný plán ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie pre stav v roku 2021
Číslo spisu
MAGS OVO 56410/2023
Číslo z vestníka VO
Vestník verejného obstarávania č. 170/2023 zo dňa 30.08.2023 Značka 29489 – MSS
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
100 000,00 EUR
Hlavný CPV
90742100-1 - Služby na reguláciu hluku
Doplňujúci CPV
90742000-0 - Služby súvisiace so znečisťovaním hlukom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je Akčný plán ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie pre stav v roku 2021, kde v zmysle Zákona SR č.2/2005 Z. z. (v platnom znení) sú stanovené fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby, ktoré sú povinné zabezpečiť spracovanie akčných plánov (ďalej AP) a poskytnúť údaje Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v Nariadení vlády č. 43/2005 Z. z. Spracovanie AP má zo zákona zabezpečiť obec s najvyšším počtom obyvateľov v aglomerácii, v tomto prípade hlavné mesto Bratislava.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.09.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
25.09.2023 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adriana Drevová
adriana.drevova@bratislava.sk
+420 259356272

Dokumenty