Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 09:23

Karta zákazky #DNS 02/2022/VM-006
Elektrická energia pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií

Informácie

ID zákazky
41741
Názov predmetu
Elektrická energia pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií
Číslo spisu
DNS 02/2022/VM-006
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
471 037,50 EUR
Hlavný CPV
09300000-2 - Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na 6 kalendárnych mesiacov do 240 odberných miest, špecifikovaných odberateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS. Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č.251/2012 Z. z. o energetike, vyhláška ÚRSO č.423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 24/2013 Z. z.). Odberateľ sa zaväzuje dodanú elektrinu odoberať a zaplatiť za dodávku elektriny a za distribučné služby cenu podľa zmluvy. Dodaná elektrina je taká, ktorá prešla meradlami v OM v množstve, ktoré dodávateľovi poskytol PDS. Dodávateľ v zmluve ( prílohe) uvedie EIC kódy všetkých OM.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.06.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
01.06.2023 09:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Viktor Moravec
viktor.moravec@msunitra.sk
+421 0376502344

Dokumenty