Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.07.2024 05:54

Karta obstarávania #SE-VO2-2023/004408
Spišská Nová Ves OÚ, rekonštrukcia kotolne

Informácie

ID zákazky
42776
Názov predmetu
Spišská Nová Ves OÚ, rekonštrukcia kotolne
Číslo spisu
SE-VO2-2023/004408
Číslo z vestníka VO
131/2023 pod č. 22140-MSP zo dňa 6. 7. 2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 126-400543 z 4.7.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
419 483,65 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45331110-0 - Inštalovanie kotlov
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti a požaduje dielo realizovať ako jeden celok z dôvodu, že práce, ktorých výsledkom je samotné stavebné dielo sú navzájom úzko previazané, sú priestorovo, časovo, fyzicky a funkčne prepojené a od ich spoločnej realizácie závisí výsledný efekt diela, ktorým je rekonštrukcia kotolne v objekte OÚ Spišská Nová Ves.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia kotolne v objekte OÚ Spišská Nová Ves na Markušovskej ulici č. 1 v Spišskej Novej Vsi v rozsahu spracovaného projektu stavby. Kotolňa s komplet príslušenstvom sa navrhne do suterénu do miestnosti terajšej strojovne ÚK. novej kotolni budú navrhnuté nové kotle a komplet nové príslušenstvo.
Stavba je členená na nasledovné časti:
SO.01. Hlavný objekt
Diel: Architektonicko - stavebné riešenie
Diel : Vzduchotechnika
Diel: Vykurovanie
Diel: MaR, Elektroinštalácie
Diel : Zdravotechnika
Diel: OPZ

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.08.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.08.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Roman Novosad
roman.novosad3@minv.sk
+421 250944527

Dokumenty