Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.11.2018 16:50

Karta obstarávania #3747/2018/Baz
Zabezpečenie služby-platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre úhradu za dočasné parkovanie

Informácie

ID zákazky
428
Názov predmetu
Zabezpečenie služby-platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre úhradu za dočasné parkovanie
Číslo spisu VO
3747/2018/Baz
Číslo z vestníka VO
4977 - WYS
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
208 999.00 EUR
Hlavný CPV
63712400-7 - Parkovacie služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel parkujúcim vodičom, v zónach so spoplatneným parkovaním na území mesta Trnava podľa platného všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel vo vymedzenom území mesta Trnavy, prostredníctvom mobilného telefónu bez registrácie, a to systémom SMS s využitím všetkých mobilných operátorov na Slovensku.
Požadované parametre na úhradu za dočasné parkovanie prostredníctvom SMS:
-zabezpečenie platobného systému parkovania prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu
-zabezpečenie systému na overenie platnosti úhrady za dočasné parkovanie vrátane odborného zaškolenia
-zabezpečenie výstupov z databázových štatistík poskytovanej služby
-vyplatenie súčtu konečných súm za SMS úhradu v zmysle mesačnej štatistiky na účet mesta najneskôr do 40 dní po ukončení zúčtovacieho mesiaca
-fakturácia odmeny za poskytnutie služieb dodávateľom príloha k faktúre: výstup z databázových štatistík poskytovanej služby
-základná časová jednotka tarifikácia: 1 hodina
-schopnosť systému rozlišovať zóna spoplatnenia podľa platného VZN, pričom sú dané dve výšky úhrad:
-výška úhrady: 0,60eur/hodina pre Zónu A
-výška úhrady: 0,30eur/hodina pre Zónu B
-čas spoplatnenie: poplatok piatok od 08.00 hod. do 18.00 hod. zhodný pre Zónu A aj Zónu B. (podľa platného VZN)
-systém musí rozlišovať čas, počas ktorého sa platí úhrada za dočasné parkovanie podľa platného VZN a to pre Zónu A aj Zónu B na dni pondelok až piatok v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod. Mimo prevádzkovej doby (času) je spoplatnenie prostredníctvom SMS neprípustné, pričom zaplatená úhrada prekračujúca prevádzkovú dobu sa presúva na nasledujúci
spoplatnený deň
-potvrdenie zaplatenia úhrady prostredníctvom spätnej SMS správy
-servisná SMS komunikácia, vrátane notifikácií exspirácie už realizovanej úhrady
-prístup k zozbieraným údajom o parkovaní v reálnom čase online (formát: XML)

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.04.2018 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Dokumenty