Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.10.2021 00:11

Karta obstarávania #29167/2019-220
Hydraulické ruky

Informácie

ID zákazky
4463
Názov predmetu
Hydraulické ruky
Číslo spisu
29167/2019-220
Číslo z vestníka VO
21253 - MST, Vestník č. 155/2019
Číslo z vestníka EU
2019/S 146-359025
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 765 000,00 EUR
Hlavný CPV
43328100-9 - Hydraulické zariadenia
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Jedná sa o dodávku jedného typu výrobku
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávka nových hydraulických rúk typu Z pre nakladanie a manipuláciu s drevom vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, skúšobnej prevádzky zariadenia vykonanej pred montážou predmetu zákazky na podvozok a potvrdenej revíznym technikom, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku hydraulických rúk podľa špecifikácie, technických parametrov a výbavy predmetu zákazky, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a vykonanie všetkých servisných prehliadok do 1000 Mth vrátane, v rozsahu určenom výrobcom na hydraulických rukách zahrnuté v cene hydraulických rúk vrátane materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.09.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.09.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
František Fodor
frantisek.fodor@lesy.sk
+421 918444222

Dokumenty