Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 15.12.2019 05:51

Karta obstarávania #9085/2019
Obnova a rekonštrukcia MK, Levice

Informácie

ID zákazky
4634
Názov predmetu
Obnova a rekonštrukcia MK, Levice
Číslo spisu VO
9085/2019
Číslo z vestníka VO
WYP-22729, vestník č. 164/2019 z 13.08.2019
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
369 580,42 EUR
Hlavný CPV
45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
Doplňujúci CPV
45233290-8 - Inštalácia dopravných značiek
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0232 - Okres Levice
Stručný opis obstarávania

Realizácia obnovy a rekonštrukcie komunikácií v rozsahu celoplošného vybúrania oboch degradovaných asfaltových vrstiev v celkovej výmere 7860 m2. Stavba je členená na stavebné objekty: SO 01 - Ul. A. Sládkoviča, SO 03 - Ul. Saratovská a SO 04 - Ul. Tyršova.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 11000,- € (slovom: jedenásťtisíc EUR).
Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2019 14:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.09.2019 14:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Levice
Adresa
Nám. hrdinov 1
Levice
934 32, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miloslava Szillerová
miloslava.szillerova@levice.sk
+421 366350285

Dokumenty