Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.02.2020 09:56

Karta obstarávania #06/2019
Obnova mestskej plavárne – II. etapa – opakovaná

Informácie

ID zákazky
4677
Názov predmetu
Obnova mestskej plavárne – II. etapa – opakovaná
Číslo spisu VO
06/2019
Číslo z vestníka VO
22958-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 399 158,74 EUR
Hlavný CPV
45212200-8 - Stavebné práce na stavbe športových zariadení
Doplňujúci CPV
45432112-2 - Kladenie dlažby
45410000-4 - Omietkarské práce
44221000-5 - Okná, dvere a súvisiace prvky
45330000-9 - Kanalizačné a sanitárne práce
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45331000-6 - Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie
45261300-7 - Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov
45320000-6 - Izolačné práce
45321000-3 - Tepelnoizolačné práce
45442100-8 - Maliarske a natieračské práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je obnova objektu mestskej plavárne, ktorá predpokladá zníženie energetickej náročnosti objektu a zahŕňa zateplenie fasád, opravu striech, výmenu výplňových konštrukcií. Ďalej predpokladá sanáciu nosných ŽB prvkov v strešnom plášti (strešných panelov), ŽB rámu pod bazénom. Ďalej sú navrhované dispozičné úpravy šatní s celkovou úpravou týchto priestorov a priestorov v bazénovej hale.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.09.2019 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.09.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenské centrum obstarávania
Adresa
Podzámocká 67/6
Bojnice
97201, Slovenská republika
Procesný garant
Petra Hudecová
hudecova@well.sk
+421 914322930

Dokumenty