Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.02.2024 08:42

Karta obstarávania #11112/2023/ODDVO
Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. Triedy BBSK, oblasť Sever, Most Čierny Balog – Dobroč ev.č. 2395-05, Most Hodruša – Hámre ev.č. 2530-02, Most Breziny ev.č. 2447-01

Informácie

ID zákazky
47854
Názov predmetu
Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. Triedy BBSK, oblasť Sever, Most Čierny Balog – Dobroč ev.č. 2395-05, Most Hodruša – Hámre ev.č. 2530-02, Most Breziny ev.č. 2447-01
Číslo spisu
11112/2023/ODDVO
Číslo z vestníka VO
Vestník verejného obstarávania č. 204/2023 zo dňa 19.10.2023 pod značkou oznámenia 34204 - MSP, Id
Číslo z vestníka EU
S 202/2023, č. oznámenia 00633127-2023, 19.10.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
509 934,26 EUR
Hlavný CPV
45221110-6 - Stavebné práce na mostoch
Doplňujúci CPV
45100000-8 - Príprava staveniska
45233290-8 - Inštalácia dopravných značiek
45233140-2 - Práce na ceste
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – ide o komplexnú rekonštrukciu mostných objektov -Hodruša Hámre ev. č. 2530-2 a naväzujúcej komunikácie, na ceste III/2530, Čierny Balog – Dobroč ev. č. 2395-05 a naväzujúcej komunikácie, na ceste III/2395 a objektu ev. č. 2447-01 a naväzujúcej komunikácie, na ceste III/2447.

Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Celá stavba je situovaná na verejných komunikáciách č. III/2530, III/2395 a III/2447.

Nerozdelenie predmetu zákazky na časti negatívne neovplyvňuje hospodársku súťaž vzhľadom k tomu, že položky predmetu zákazky sú bežné a voľne dostupné na trhu a na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré sú schopné dodať celý predmet zákazky ako celok.

V danom prípade verejný obstarávateľ ako osoba podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky.

Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti a na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov, ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by bolo umožnené uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný.

Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – ide o komplexnú rekonštrukciu mostných objektov:
- Most Hodruša Hámre ev. č. 2530-2
- Most Čierny Balog – Dobroč ev. č. 2395-05
- Most Breziny ev. č. 2447-01

Špecifikácia prác:
Ide o komplexnú rekonštrukciu mostného objektu Hodruša Hámre ev.č. 2530-2 a naväzujúcej komunikácie, na ceste III/2530.
Rekonštrukcia sa týka mostného zvršku, vozovky, nosnej konštrukcie mosta, spodnej stavby a krídiel. Zároveň budú osadené nové záchytne bezpečnostné zariadena na moste. V rámci rekonštrukcie budú vybúrané všetky poškodené časti mostného objektu a nahradené novými konštrukciami. Súčasťou prác bude aj zosilnenie nosnej konštrukcie mosta vybudovaním novej spriahujúcej dosky a sanácia ostávajúcich konštrukcií. Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta, zlepší sa stavebno-technický stav mosta a v neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom bode.

Ide o komplexnú rekonštrukciu mostného objektu Čierny Balog – Dobroč ev.č. 2395-05 a naväzujúcej komunikácie, na ceste III/2395.
Rekonštrukcia sa týka mostného zvršku, vozovky, nosnej konštrukcie mosta, spodnej stavby a krídiel. Zároveň budú osadené nové záchytné bezpečnostné zariadenia na moste. V rámci rekonštrukcie budú vybúrané všetky poškodené časti mostného objektu a nahradené novými konštrukciami. Súčasťou prác bude aj zosilnenie nosnej konštrukcie mosta vybudovaním novej spriahajúcej dosky a sanácia ostávajúcich konštrukcií. Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta, zlepší sa stavebno-technický stav mosta a v neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom bode – motoristov aj chodcov.

Ide o komplexnú rekonštrukciu mostného objektu ev.č. 2447-01 a naväzujúcej komunikácie, na ceste III/2447.
Rekonštrukcia sa týka nosnej konštrukcie mosta, spodnej stavby, príslušenstva a bezpečnostných zariadení na moste a úpravy okolia mostného objektu. V rámci rekonštrukcie budú vybúrané všetky poškodené časti mostného objektu a to celá nosná konštrukcia, ktorá nespĺňa požiadavky na sanáciu a musí dôjsť nutne k jej výmene. Ďalej budú vybúrané úložné prahy a nahradené novými konštrukciami. Zvyšné časti mostného objektu budú sanované.
Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta, zvýši sa bezpečnosť účastníkov cestnej premávky na ceste III/2447 a odstránia sa príčiny existujúcich porúch mostného objektu.

Stavebné práce sú podrobne vymedzené vo Výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných podkladov) a projektovej dokumentácii vypracovanej projektantom - spoločnosťou Maretta projekt s. r. o., so sídlom Jána Ťatliaka 1782/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 51 719 975, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č. 70258/L (Príloha č. 4 súťažných podkladov).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.11.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
21.11.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Marta Juríčková
marta.jurickova@bbsk.sk
+421 940608017

Dokumenty