Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 10:53

Karta obstarávania #UNLP-2023-120-NZ
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a služby spojené s ich dodávkou

Informácie

ID zákazky
48695
Názov predmetu
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a služby spojené s ich dodávkou
Číslo spisu
UNLP-2023-120-NZ
Číslo z vestníka VO
35034 - MST Vestník č. 212/2023 - 30.10.2023
Číslo z vestníka EU
Úradný vestník EÚ č. 208/2023, pod označením 657731-2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
820 467,50 EUR
Hlavný CPV
24111500-0 - Lekárske plyny
Doplňujúci CPV
24110000-8 - Technické plyny
24111000-5 - Vodík, argón, vzácne plyny, dusík a kyslík
24111100-6 - Argón
24111300-8 - Hélium
24111800-3 - Kvapalný dusík
24112100-3 - Oxid uhličitý
24113000-9 - Kvapalný a stlačený vzduch
24321115-9 - Acetylén
44611100-7 - Tlakové fľaše na vzduch
44612000-3 - Kontajnery na skvapalnené plyny
44612100-4 - Tlakové fľaše na plyn
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach a do zásobníkov a dodanie kvapalného dusíka do dewarových nádob, ktorých množstvo a druh je stanovené ako predpokladané. Neoddeliteľnou súčasťou dodania predmetu zákazky je poskytnutie komplexných služieb, t.j. doprava do a z miesta dodania predmetu zákazky, poskytovanie služieb súvisiace s prepravou nebezpečného materiálu, nájom tlakových (oceľových) fliaš, dodávka a inštalácia zásobníkov v mieste dodania a ich nájom verejnému obstarávateľovi, pripojenie na tlakové rozvody, poučenie a zaškolenie obsluhy v nevyhnutnom rozsahu, výkon aplikačného technika a všetky ostatné služby, ktoré sú nevyhnutné pre riadne plnenie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa tvorí samostatnú časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Vyhodnotenie ponúk bude realizované v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) ZVO, t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO a vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky a ponuku podľa § 53 ZVO (v každej ucelenej časti predmetu zákazky) sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk (tzv. „super“ reverzná súťaž), a to u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí ponúk (platí pre každú časť predmetu zákazky) t.j. u uchádzača, ktorý predloží najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH v každej samostatnej časti predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.11.2023 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
29.11.2023 12:20:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH
frantiska.sovariova@unlp.sk
+421 556153153
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1295

Dokumenty

časť I. Dodanie medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach a do zásobníkov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
777 942,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
24111500-0 - Lekárske plyny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť II. Dodanie kvapalného dusíka

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
42 525,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
24111500-0 - Lekárske plyny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody